Lúa non

QUY TRÌNH CANH TÁC

1/ Khai hoang – dọn thực bì tại nông trại Viễn Phú

2/ Quá trình làm đất tại nông trại Viễn Phú

3/ Cánh đồng lúa đen tại nông trại Viễn Phú

4/ Thu hoạch lúa tại nông trại Viễn Phú

5/ Đóng gói chế biến

Đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ