Hữu cơ là gì – Nông trại Viễn Phú hội đủ các điều kiện tiên quyết để xây dựng nông trại hữu cơ đạt chuẩn canh tác hữu cơ của Mỹ và Châu Âu.

Read:  USDA Organic Label

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *