Lúa non

CULTIVATED PROCESS

1/ Reclamating – Cleansing phagocyte at Vien Phu Green Farm

2/ The process of soil cleaning at Vien Phu Green Farm

3/ The Black Rice Field at Vien Phu Green Farm

4/ Harvesting Rice at Vien Phu Green Farm

5 / Packaging processing

Đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ