CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

Theo quy định bắt buộc của các tổ chức chứng nhận hữu cơ quốc tế, thì cứ 01 năm doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất, canh tác hữu cơ phải được kiểm định đăng ký & cấp mới chứng nhận hữu cơ 1 năm, 1 lần. 

Giấy chứng nhận hữu cơ của CÔNG TY CP TM & SX VIỄN PHÚ năm 2020

 

Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Châu Âu (EU Certificate)

 

 

Chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ  (USDA Certificate)